โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/Calc ทำอะไรได้บ้าง

Calc สามารถคำนวณข้อมูลในตารางได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นคือเมื่อค่าที่ใช้เป็นตัวตั้งในสูตรคำนวณเปลี่ยน ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าเราใช้สูตรคำนวณหาผลรวมระหว่างค่า A, B และ C ถ้าค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนจะทำให้ผลรวมเปลี่ยนตาม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขสูตรคำนวณ

Math เขียนสูตรคำนวณ

แก้ไข

การใช้งาน OpenOffice.org Math

แก้ไข

เอกสารในเชิงวิชาการ มักมีการพิมพ์ตัวเลขที่มีลักษณะพิเศษ หรือสมการคณิตศาสตร์ต่างๆ แทรกอยู่ด้วย เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารโครงงานต่างๆ เป็นต้น การแทรกตัวเลขในลักษณะเหล่านี้ หรือสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ OpenOffice.org สามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยจะมีโปรแกรม Math เพื่อแทรกตัวเลขแบบพิเศษต่างๆ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ลงในเอกสารได้ตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข