โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้สูตรกับข้อมูลที่อยู่ต่างแผ่นงานและสมุดงาน

ขอบเขตของการอ้างอิงเซลล์ในสูตรไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในแผ่นงานใดแผ่น งานหนึ่งเท่านั้น แต่เราสามารถอ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างแผ่นงาน (แต่อยู่ในสมุดงานเดียวกัน) หรืออ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างสมุดงานได้ด้วย

วิธีอ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างแผ่นงาน

แก้ไข

การอ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างแผ่นงาน สามารถทำได้โดยใช้ชื่อของแผ่นงานนำหน้าตำแหน่งของเซลล์ที่ต้องการอ้างอิงในสูตร เช่น ในตัวอย่างข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทได้ถูกแยกเก็บในแผ่นงาน ชื่อ “IT Books”, “SE Books” และ “CD_ROM” ดังรูป


เมื่อเราต้องการหายอดขายรวมประจำไตรมาส และต้องการบันทึกค่านั้นไว้ในแผ่นงานใหม่ เราจะต้องป้อนสูตรคำนวณที่อ้างอิงเซลล์ C10 (จำนวน) และเซลล์ E10 (จำนวนเงิน) ในแต่ละแผ่นงาน

  1. สร้างแผ่นงานใหม่# ป้อนสูตรคำนวณ =’IT Books’!C10 ในเซลล์ที่ต้องการใส่ยอดขายสินค้าประเภทหนังสือคอมพิวเตอร์ และกด Calc จะแสดงผลรวมยอดขายหนังสือในเซลล์นั้น

จะเห็นได้ว่าการอ้างอิงข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ต่างแผ่นงานนั้น จะต้องมีชื่อของแผ่นงานขึ้นหน้าตามด้วยตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์ (ทั้ง 2 ค่านี้จะถูกแยกจากกันด้วยเครื่องหมาย !) ทุกครั้งที่ค่าตัวตั้งในแผ่นงานใดก็ตามเปลี่ยนค่า ในเซลล์ที่ใช้สูตรคำนวณจะเปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน

วิธีอ้างอิงเซลล์ข้ามสมุดงาน

แก้ไข

เราสามารถอ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างสมุดงานโดยใช้รูปแบบ ดังนี้


เช่น เราอาจพิมพ์ “=’c:/My documents/BOOK1.ods’#$ SheetF1.F11” ในสูตรคำนวณ เพื่ออ้างอิงเซลล์ F11 ในแผ่นงาน “Sheet1” ของสมุดงาน “BOOK1” ที่เก็บในโฟลเดอร์ My documents ในไดรว์ C:

สารบัญ

แก้ไข