โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ขอดูผลลัพธ์การคำนวณบนหน้าจอด้วย Auto Calculate

ถ้าเราต้องการทราบผลลัพธ์การคำนวณ แต่ไม่ต้องการเขียนสูตรคำนวณในตาราง เราสามารถใช้ Auto Calculate ได้ โดยการคลิกเมาส์เลือกกลุ่มเซลล์ที่เราต้องการคำนวณที่แถบสถานะของ Calc จะแสดง Sum=ผลรวมของตัวเลขในกลุ่มเซลล์ที่เลือก


ถ้าเราต้องการเปลี่ยนการคำนวณเป็นอย่างอื่น นอกจากการหาผลรวมให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่แถบสถานะที่แสดงผลลัพธ์ และเลือกรูปแบบการคำนวณที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข