โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มแถวและคอลัมน์

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเพิ่มแถวและคอลัมน์ใหม่ในตาราง


NOTE

โดยทั่วไปเมื่อเราสร้างตารางก็จะปรากฏแถบเครื่องมือ Table ขึ้นมาให้ หากเราปิดไปแล้ว ก็เรียกใช้งานได้โดยเลือก View>Toolbars>Table (มุมมอง>แถบเครื่องมือ>ตาราง)

สารบัญ

แก้ไข