โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์เอกสาร

เราสั่งพิมพ์เอกสารได้ทันทีโดยการคลิกปุ่ม (Print) ในแถบเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นการสั่งพิมพ์เอกสารทุกๆ หน้า แต่ถ้าเราต้องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการ จะต้องใช้คำสั่ง File>Print (แฟ้ม>พิมพ์) ดังนี้

  1. เลือก File>Print (แฟ้ม>พิมพ์)
  2. กำหนดเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ (เครื่องจะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และพร้อมใช้งาน)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง โดยคลิกเมาส์เลือก

• All พิมพ์เอกสารทุกๆ แผ่น

• Pages กำหนดหน้าที่ต้องการพิมพ์ เช่น

o "1, 3, 8" หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้า 1, หน้า 3 และหน้า 8

o "2-5" หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้า 2 ถึง 5

o "2 ,5-7" หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้า 2, หน้า 5 ถึง 7

  1. กำหนดจำนวนชุดที่จะพิมพ์ในช่อง Number of copies
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเริ่มพิมพ์งาน

สารบัญ

แก้ไข