โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดเรียงข้อความในมุมมอง Outline

ในการสร้างงานพรีเซนเตชั่นในขั้นแรก เราจะต้องวางโครงร่างสำหรับสไลด์แต่ละแผ่น ที่ประกอบด้วยหัวข้อหลัก หัวข้อรองและเนื้อหา ซึ่งเราสามารถทำได้สะดวกโดยใช้มุมมอง Outline (เค้าโครง)

เริ่มต้นให้คลิกเมาส์ปุ่ม (เค้าโครง) เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมอง Outline จากนั้นแสดงหน้าต่างการทำงานในมุมมอง Outline และจะปรากฏแถบเครื่องมือสำหรับใช้ในการปรับแต่งหัวข้อ และเนื้อความต่างๆ ดังนี้


สำหรับปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ Outline (เค้าโครง) พอสรุปได้ ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข