โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เคลื่อนย้าย เปลี่ยนขนาด และลบรูปแผนภูมิ

เมื่อเราสร้างแผนภูมิด้วยเครื่องมือแผนภูมิที่ได้อาจจะทับข้อมูลที่แสดงอยู่ในแผ่นงานนั้นๆซึ่งเราสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนขนาดและลบรูปแผนภูมิให้พอดีได้ดังตัวอย่างรูปแผนภูมิที่เราสร้างบดบังตารางข้อมูลในตารางซึ่งเราสามารถย้ายและเปลี่ยนขนาดแผนภูมิให้พอดีได้

เคลื่อนย้ายตำแหน่งแผนภูมิ

แก้ไข
  1. คลิกเมาส์ในบริเวณที่ว่างในรูปแผนภูมิ (Chart Area) เพื่อเลือกแผนภูมิ
  2. กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้และแดรกเมาส์เลื่อนแผนภูมิไปตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ
  3. ปล่อยเมาส์ แผนภูมิจะย้ายมาที่ตำแหน่งใหม่

NOTE

หลังจากที่เราได้เลือกแผนภูมิและปรับแต่งรายละเอียดเรียบร้อย ให้กดคีย์ เพื่อยกเลิกการเลือกแผนภูมินั้น เพื่อเข้าสู่การทำงานปกติ

การเปลี่ยนขนาดรูปแผนภูมิ

แก้ไข

หากแผนภูมิที่สร้างมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป เราสามารถปรับขนาดของแผนภูมิได้ตามต้องการในตาราง ดังนี้

  1. ดับเบิ้ลคลิกในบริเวณที่ว่างในรูปแผนภูมิเพื่อเลือกแผนภูมิ
  2. คลิกเมาส์จุดใดจุดหนึ่งที่ปรากฏตามเส้นขอบแผนภูมิค้างไว้ และแดรกเมาส์จะเห็นเส้นของกรอบแผนภูมิเปลี่ยนขนาดตาม
  3. ปล่อยเมาส์เมื่อกรอบแผนภูมิมีขนาดตามต้องการ ขนาดของรูปแผนภูมิจะเปลี่ยนเพื่อเติมให้เต็มขนาดกรอบแผนภูมิใหม่

การลบแผนภูมิ

แก้ไข

เราสามารถลบแผนภูมิที่ไม่ต้องการได้ โดยคลิกเมาส์ในบริเวณที่ว่างในแผนภูมิ เพื่อเลือกแผนภูมิและกดปุ่ม ซึ่งการลบแผนภูมิจะไม่ส่งผลใดๆ กับข้อมูลในตาราง

สารบัญ

แก้ไข