โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายเอกสารที่แสดงบนจอภาพ

เราสามารถย่อขยายเอกสารที่แสดงบนจอภาพ เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น เราอาจย่อการแสดงเอกสารที่มีความยาวมาก หรือสั่งขยายการแสดงเอกสารบนจอภาพได้ หากข้อความบนจอภาพมีขนาดเล็กจนอ่านไม่สะดวก โดยที่บริเวณขวาล่างของหน้าต่างโปรแกรมจะมีแถบเลื่อนย่อ/ขยายเอกสารที่แสดงได้

สั่งขยายเอกสารอย่างเจาะจง

นอกจากการใช้แถบเลื่อนย่อ/ขยายเอกสาร มีคำสั่ง View>Zoom (มุมมอง>ย่อ/ขยาย) ที่ให้เราระบุอัตราย่อ/ขยายได้อย่างเจาะจง โดยปกติ เอกสารจะใช้อัตรา 100% ถ้าเราเลือกค่าน้อยกว่า 100% จะเป็นการสั่งย่อมุมมองเอกสาร และถ้าเราเลือกค่ามากกว่า 100% จะเป็นการสั่งขยายมุมมองเอกสาร ดังตัวอย่าง เราเลือก 50 %

สารบัญ

แก้ไข