โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ Bookmark และการอ้างอิงโยง

เราสามารถกำหนดให้คำๆ หนึ่งในเอกสารเป็น Bookmark หรือเป็น "ที่คั่นหนังสือ" สำหรับนำใช้ทำอ้างอิงโยง (Cross reference) ได้ ดังตัวอย่างเราจะกำหนดเนื้อหาส่วนหนึ่งของเอกสารเป็น Bookmark จากนั้นจะกำหนดให้เนื้อหาอีกส่วนของเอกสารอ้างอิงโยงมาที่ส่วนนี้

การกำหนด Bookmark

แก้ไข

ให้เราเลือกข้อความที่จะกำหนดเป็น Bookmark จากนั้นเลือก Insert>Bookmark (แทรก>คั่นหน้า) กำหนดชื่อเรียกใช้ลงในช่อง Bookmarks และคลิกปุ่ม ชื่อที่ตั้งจะปรากฏในรายการ

กระโดดไปยัง Bookmark ที่ตั้งไว้โดยใช้ Navigator

การอ้างอิงโยงไปยัง Bookmark

แก้ไข

ในการจัดทำเอกสาร เราอาจต้องการกำหนดให้ข้อความหนึ่งๆ มีการอ้างอิงภาพหรือข้อความในหน้าอื่นๆ ซึ่งการอ้างอิงในลักษณะนี้เรียกว่า การอ้างอิงแบบโยง (Cross reference) ซึ่งในโปรแกรม Writer สามารถทำการอ้างอิงนี้ให้เราได้โดยอัตโนมัติ โดยคำที่เราต้องการอ้างอิงถึงจะต้องถูกกำหนดเป็น Bookmark ไว้ก่อนแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่ต้องการแทรกการอ้างอิงแบบโยง
  2. เลือก Insert>Cross-reference (แทรก>อ้างอิงโยง)
  3. ในช่อง Type เลือก Bookmarks เพื่อให้อ้างอิงโยงไปยัง Bookmark
  4. ใน Selection คลิกเลือกชื่อเรียกใช้ Bookmarks ที่ต้องการให้อ้างอิงถึง
  5. ในช่อง Insert reference to : ให้เลือกรูปแบบการอ้างอิง ดังตัวอย่างเราเลือก Page
  6. คลิกปุ่ม จะปรากฏหมายเลขอ้างอิงในเอกสาร เมื่อเราคลิกที่หมายเลขนี้จะเป็นการกระโดดไปยัง Bookmark ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

การลบหมายเลขอ้างอิงจะเป็นการยกเลิกการอ้างอิงโยงโดยอัตโนมัติ

สารบัญ

แก้ไข