โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับขนาดของตาราง

เราสามารถปรับขนาดความกว้างของตารางให้มีค่าเพิ่มขึ้นโดยวิธีนี้ ปรับขนาดของคอลัมน์

ปรับขนาดของแถว

สารบัญ แก้ไข