โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การออกจากโปรแกรม OpenOffice.org Writer

เราสามารถออกจากโปรแกรมได้โดยเลือก File>Exit (แฟ้ม>ออก) หรือคลิกที่ ที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรมก็ได้ ในกรณีที่เรายังไม่ได้เซฟไฟล์งานที่เปิดอยู่เลย โปรแกรม Writer จะถามว่าเราต้องการบันทึกเอกสารนั้นก่อนออกจากโปรแกรมหรือไม่

สารบัญ แก้ไข