โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดกลุ่มและการจัดเรียงวัตถุ

การจัดกลุ่ม

แก้ไข

คือการทำให้วัตถุตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมีคุณสมบัติพื้นฐานร่วมกัน เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายรูปภาพกลุ่มนั้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการทั้งหมด เช่น วงกลม 2 รูปที่ทำการจัดกลุ่มแล้วนั้น เมื่อเราเคลื่อนย้ายวงกลมหนึ่งวงกลมที่เหลือจะเคลื่อนที่ตามไปด้วยวิธีการจัดกลุ่มมีขั้นตอนดังนี้


TIP

ในกรณีที่เราต้องการจัดกลุ่มวัตถุทั้งหมด สามารถเลือกวัตถุทั้งหมด โดยเลือกคำสั่ง Edit>Select All (แก้ไข>เลือกทั้งหมด) หรือแดรกเมาส์ให้ครอบคลุมวัตถุเหล่านั้น ดังรูป

เมื่อเราต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม โดยแยกแต่ละวัตถุออกจากกันดังเดิม ซึ่งมีวิธีเหมือนกับการจัดกลุ่ม เปลี่ยนคำสั่งที่ใช้เป็น Ungroup (ยกเลิกจัดกลุ่ม) แทน

การจัดเรียงวัตถุ

แก้ไข

เริ่มต้นให้เราเลือกวัตถุทั้งหมดที่จะจัดเรียง จากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Alignment>Right (การจัดตำแหน่ง>ขวา) โดยมีรูปแบบการเรียงวัตถุ ดังนี้


ซึ่งในตัวอย่างนี้ จะเลือกจัดตำแหน่งให้ชิดขวา


การจัดเรียงลำดับวัตถุที่ซ้อนกัน

แก้ไข

เริ่มต้นให้คลิกเลือกวัตถุ จากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มขวา และเลือกคำสั่ง Arrange>Sent to Back (จัดเรียง> (ลักษณะการจัดวางวัตถุ)) ในตัวอย่างนี้เลือก Sent to Back หมายถึง ให้รูปที่เลือกไปอยู่ด้านหลังสุด ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข