โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/งานพรีเซนเตชั่นกับการพิมพ์

เมื่อเราได้เตรียมงานที่จะพรีเซนต์พร้อมแล้ว และต้องการพิมพ์งานพรีเซนเตชั่นของเราออกทางเครื่องพิมพ์ ซึ่งโปรแกรมนำเสนอช่วยเราพิมพ์ส่วนต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ บันทึกย่อสำหรับผู้พูด หรือเอกสารสำหรับพิมพ์แจกให้ผู้ฟัง ซึ่งในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะใช้ประกอบในการนำเสนองานพรีเซนเตชั่นของเรา สำหรับการพิมพ์งานพรีเซนเตชั่นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


ในตัวเลือก Print Range (ช่วงการพิมพ์) ให้เรากำหนดลำดับของสไลด์ที่ต้องการจะพิมพ์ได้ ดังนี้

• All (ทั้งหมด) พิมพ์สไลด์ทั้งหมด

• Pages (หน้า) พิมพ์สไลด์ที่กำลังแสดงอยู่

• Selection (การเลือก) พิมพ์สไลด์ที่เลือกไว้

สารบัญ

แก้ไข