โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดแนวการวางของข้อความในตาราง

เราสามารถเลือกว่าจะจัดวางข้อความในแนวตั้งหรือในแนวนอนก็ได้ดังนี้

  1. เลือกข้อความในช่องตารางที่ต้องการจัดแนวการวางข้อความ
  2. เลือก Format>Character (รูปแบบ>อักขระ)
  3. คลิกเลือกแท็บ Position และกำหนดการหมุนเป็น 90 องศา
  4. คลิกปุ่ม เพื่อหมุนข้อความตามแนวที่เลือก

สารบัญแก้ไข