โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งตารางด้วย AutoFormat

หากเราไม่ต้องการเสียเวลาในการตกแต่งตารางเพราะมีเวลาไม่มาก เราอาจเลือกใช้ AutoFormat (รูปแบบอัตโนมัติ) ได้ ซึ่งเป็นการตกแต่งหน้าตาของตารางโดยอัตโนมัติ

สารบัญ

แก้ไข