โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกข้อมูลบางเซลล์

นอกจากการแทรกข้อมูลทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์แล้ว เรายังสามารถแทรกข้อมูลเฉพาะบางเซลล์ได้ด้วย สำหรับตารางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว การแทรกข้อมูลเฉพาะบางเซลล์จะต้องมีการเลื่อนข้อมูลเดิมที่อยู่ในเซลล์เหล่านั้นไปทางขวาหรือลงล่างก่อน เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างสำหรับป้อนข้อมูล

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการให้ขยับไป เพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับแทรกข้อมูล
  2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฏเมนูให้เลือกคำสั่ง Insert (แทรก)
  3. เลือก Shift cells down (เลื่อนเซลล์ลง) ถ้าต้องการให้เซลล์ที่เลือกขยับลงล่าง หรือShift cells right (เลื่อนเซลล์ไปทางขวา) ถ้าต้องการให้เซลล์ที่เลือกขยับไปทางขวา
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม ข้อมูลในเซลล์ที่เลือกไว้จะเลื่อนไปตามที่กำหนด
  5. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแทรกในเซลล์ที่ว่าง

NOTE

ในขั้นตอนที่ 3 ถ้าเราเลือก Entire row (แถวทั้งหมด) จะเป็นการเพิ่มแถวใหม่ โดยแถวข้อมูลของเซลล์ที่เลือกจะถูกขยับลงล่าง และถ้าเราเลือก Entire column (คอลัมน์ ทั้งหมด) จะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ใหม่โดยคอลัมน์ของเซลล์ที่เลือกจะถูกขยับไปทางขวา

สารบัญ

แก้ไข