โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มและลบแถว

เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อมูลหรือลบข้อมูลในแถวนั้นๆ ก็สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

การเพิ่มและลบคอลัมน์ แก้ไข

ในการทำงานจริง นอกจากที่เราจะสามารถเพิ่มหรือลบแถวได้แล้ว เรายังสามารถที่จะเพิ่มหรือลบคอลัมน์ได้ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสลับแถวและคอลัมน์ แก้ไข

ในกรณีที่เราพิมพ์ข้อมูลแล้วต้องการจะสลับแถวหรือคอลัมน์ เพื่อให้นำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ แก้ไข