โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อมูลในตาราง

การใส่ข้อมูลในตารางที่สร้างนี้ เราจะทำในมุมมอง Table Data ที่เป็นมุมมองที่เราจะใช้ในการทำงานกับข้อมูลในตารางได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในตาราง เป็นต้น

การเข้าสู่มุมมอง Table Data ให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ส่วนประกอบต่างๆ ในมุมมอง Table Data

แก้ไข

มุมมอง Table Data จะแสดงข้อมูลในตารางในลักษณะแถวและคอลัมน์ โดยแถวจะเป็นเรคอร์ดแต่ละเรคอร์ด คอลัมน์จะเป็นฟิลด์แต่ละฟิลด์ โดยเรียงลำดับฟิลด์เหมือนกับที่เรากำหนดในมุมมอง Table Design และเราจะเรียกช่องแต่ละช่องในตารางว่า เซลล์ (Cells)

ส่วนประกอบต่างๆ ในมุมมอง Table Data จะเป็นดังรูป


Record Selector จะใช้ในการเลือกเรคอร์ดแต่ละเรคอร์ดในตาราง เมื่อเราคลิกเมาส์ที่ปุ่มนี้แล้ว จะขึ้นแถบสีดำเลือกเรคอร์ดนั้นอยู่

Record Navigator จะใช้ในการไปยังเรคอร์ดที่ต้องการ มีรายละเอียดการใช้งานปุ่มต่างๆ ดังนี้

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดก่อนหน้าเรคอร์ดปัจจุบัน 1 เรคอร์ด

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดหลังจากเรคอร์ดปัจจุบัน 1 เรคอร์ด

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดแรกสุดของตาราง

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดสุดท้ายของตาราง

• ปุ่ม ใช้ในการเพิ่มเรคอร์ดใหม่

เพิ่มเรคอร์ด

แก้ไข

การเพิ่มเรคอร์ดลงในตาราง ให้กดแป้นลูกศรซ้ายขวาเลื่อนไปมาระหว่างฟิลด์ต่างๆ ในเรคอร์ดปัจจุบันและพิมพ์ข้อมูลลงไป ถ้าต้องการไปยังเรคอร์ดอื่นให้กดแป้นลูกศรขึ้น-ลงเพื่อไปมาระหว่างเรคอร์ด ดังรูป

แก้ไข เลือก และลบเรคอร์ด

แก้ไข

แก้ไขเรคอร์ด: เลื่อนไปเรคอร์ด และฟิลด์ที่ต้องการแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป


เลือกเรคอร์ด: คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Record Selector ที่อยู่ข้างหน้าเรคอร์ดนั้น โดยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายเรคอร์ด เมื่อเลือกแล้วเรคอร์ดนั้นจะเป็นสีดำทั้งแถว

ลบเรคอร์ด: ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Edit>Delete Record (แก้ไข>ลบแถว) แล้วจะปรากฏหน้าต่างถามยืนยันการลบ ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เรคอร์ดที่เลือกไว้จะหายไป

สารบัญ

แก้ไข