โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างจดหมาย

  1. เลือกเมนูคำสั่ง File>Wizards>Letter (แฟ้ม>ตัวช่วยสร้าง>จดหมาย) เพื่อสร้างหน้าจดหมายแบบอัตโนมัติ
  2. เลือกแม่แบบของจดหมายที่เราต้องการสร้าง มีอยู่ 3 แบบ

Business letter สร้างจดหมายติดต่อธุรกิจ

Formal personal letter สร้างจดหมายส่วนบุคลที่เป็นทางการ

Personal letter สร้างจดหมายส่วนตัว เลือกที่ตัวเลือกนี้ถ้าเราต้องการสร้างจดหมายส่วนตัว

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม
  2. กำหนดแบบฟอร์มของจดหมาย

Use a typical letter format for this country : เลือกรูปแบบภาษา

Logo : กำหนดให้มีโลโก้

Return address in envelope window : แสดงที่อยู่บนจดหมาย

Letter Signs : คำลงท้าย

Subject line : กำหนดให้มีเส้นขีดในหัวเรื่อง

Salution : คำขึ้นต้น

Fold marks : แสดงตำแหน่งกระดาษ

Compilmentary close : คำลงท้าย

Footer : ท้ายกระดาษ

  1. คลิกปุ่ม
  2. ระบุข้อมูลผู้ส่งและผู้รับในจดหมาย
  3. คลิกปุ่ม
  4. แสดงแบบฟอร์มจดหมายตามที่กำหนด
  5. พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไป

สารบัญ

แก้ไข