โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงเอกสารเต็มจอภาพ

เป็นการแสดงเอกสารเต็มจอภาพ โดยไม่แสดงแถบชื่อเรื่อง แถบคำสั่งจะแสดงเฉพาะกรอบการทำงานของเอกสารเท่านั้น ใช้ได้กับทั้งมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ และมุมมองเค้าโครงเว็บ ให้เราเรียก View>Full Screen (มุมมอง>เต็มจอ) เพื่อแสดงเอกสารเต็มจอภาพได้

สารบัญ

แก้ไข