โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบหน้ากระดาษก่อนเริ่มทำงาน

ก่อนใช้งาน Writer เราควรกำหนดรูปแบบหน้ากระดาษก่อน ดังนี้

OpenOffice.org Writer Page Setup
 • เลือก Format>Page (รูปแบบ>หน้า)
 • คลิกแท็บ Page (หน้า) ซึ่งมีรายละเอียดที่ใช้ปรับแต่งรูปแบบหน้ากระดาษ ดังนี้
  • เลือกรูปแบบของกระดาษ เช่น A4 หรือ A3
  • Width กำหนดความกว้างของกระดาษ
  • Height กำหนดความสูงของกระดาษ
  • Orientation เลือกแนวกระดาษ
   • Portrait แนวตั้ง
   • Landscape แนวนอน
  • Margins กำหนดระยะขอบกระดาษ
 • คลิกแท็บ Background กำหนดลักษณะพื้นกระดาษ จากสี (Color) หรือรูปภาพ (Graphics)
 • คลิก OK

มาตรหน่วยวัด

แก้ไข

หน่วยวัด จะควบคุมตั้งแต่ขนาดกระดาษ ระยะขอบ ตำแหน่งแท็บ ขนาดวัตถุ ทั้งนี้ผู้ใช้บางคนมีความเข้าใจในหน่วยวัดที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ในขณะที่ค่ากำหนดเดิมของโปรแกรมเป็นเซนติเมตร ซึ่งอาจจะทำให้การกำหนดระยะขอบ หรือระยะกระโดดผิดพลาด หรือไม่สะดวก เพราะหน่วยวัดต่างกัน ดังนั้นการปรับแต่งค่ากำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จะทำให้การทำงานเกิดความสะดวกมากกว่า

การปรับหน่วยวัด ทำได้ด้วยคำสั่ง Tools, Options... คลิกเลือกรายการย่อย General คลิกรายการ Measurement unit เลือกหน่วยมาตรวัดที่ต้องการ เช่น นิ้ว หรือเซนติเมตร

 
Writer Measurement unit

สารบัญ

แก้ไข