โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใช้งานโปรแกรม Calc

หลังติดตั้งโปรแกรมในชุด OpenOffice แล้ว เราสามารถเริ่มต้นเข้าใช้งานโปรแกรม Calc ได้ดังนี้

สารบัญ แก้ไข