โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงหรือซ่อนหัวข้อในสไลด์

ถ้าในโครงร่างของสไลด์ที่เราจะนำเสนอประกอบด้วยสไลด์ และหัวข้อจำนวนมาก เราอาจต้องการสั่งให้ซ่อนหัวข้อในสไลด์แต่ละแผ่นเพื่อให้เห็นเค้าโครงได้ชัดเจน และจัดลำดับเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเราสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ์หน้าสไลด์ หัวข้อในสไลด์นั้นจะถูกซ่อน และการดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ์หน้าสไลด์นั้นอีกครั้งจะเป็นการนำหัวข้อในสไลด์กลับมาแสดงดังเดิม

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการแสดงหรือซ่อนหัวข้อในสไลด์ในหัวข้อที่ 1


วิธีที่ 2 การคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อนำเสนอเฉพาะหัวข้อใหญ่ในหน้าจอนำเสนอนั้นๆ และเมื่อคลิกเมาส์ปุ่ม จะเป็นการนำเสนอให้เห็นหัวข้อทั้งหมดในหน้าจอนำเสนอนั้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการแสดงหรือซ่อนหัวข้อในสไลด์ในหัวข้อย่อยที่ 1

สารบัญ

แก้ไข