โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียงลำดับข้อมูล

เราสามารถเรียงลำดับข้อมูลในตารางตามฟิลด์ใดก็ได้แล้วแต่จะกำหนด เช่น เรียงตามรหัส หรือเรียงตามชื่อพนักงาน วิธีการจัดเรียงข้อมูล สามารถเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้

นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดฟิลด์ที่ใช้เรียงลำดับตามกันได้ถึง 3 ฟิลด์ โดย Calc จะเริ่มเรียงลำดับข้อมูลตามฟิลด์แรกก่อน และในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ เพราะข้อมูลในฟิลด์นั้นเกิดซ้ำกัน (ดังเช่นตัวอย่างในคอลัมน์ “มูลค่า” มีค่า 3858.85 เท่ากัน 2 ค่า) Calc ก็จะเรียงลำดับข้อมูลตามฟิลด์ที่ 2 ที่ได้ระบุไว้ และเรียงลำดับข้อมูลตามฟิลด์ที่ 3 ต่อไป หากข้อมูลในฟิลด์ที่ 2 เกิดซ้ำกันอีก วิธีการสั่งเรียงลำดับข้อมูลมีดังนี้

  1. เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง
  2. เลือกคำสั่ง Data>Sort (ข้อมูล>เรียงลำดับ)
  3. เลือกชื่อฟิลด์ที่ต้องการเรียงลำดับ# กำหนดวิธีเรียงลำดับ

• เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

• เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม ข้อมูลจะเรียงลำดับใหม่ตามที่กำหนด

TIP

เราสามารถจัดเรียงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยหลังจากคลิกเมาส์เลือกกลุ่มข้อมูลในตารางที่ต้องการจัดเรียงให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มเพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเพื่อเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยซึ่งอยู่ในแถบเครื่องมือหลัก

จะเห็นได้ว่าหลังจากการเรียงลำดับข้อมูล มีบางแถวที่ไม่ได้ถูกเรียงลำดับ เพราะข้อมูลในฟิลด์เกิดซ้ำกัน หากเราต้องการกำหนดฟิลด์ที่ 2 เพื่อเรียงลำดับแถวเหล่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในขั้นตอนที่ 3 ให้ระบุฟิลด์เพิ่มดังรูป

สารบัญ

แก้ไข