โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์งาน

พิมพ์ทั้งแผ่นงาน

แก้ไข

เราสามารถสั่งพิมพ์ทั้งแผ่นงานได้โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ในแถบฟังก์ชั่น แต่ถ้าหากเราต้องการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการพิมพ์ เราสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Print.. (แฟ้ม>พิมพ์)
  2. กำหนดเครื่องพิมพ์ที่ใช้ (คลิกปุ่ม (คุณสมบัติ) หากต้องการกำหนดค่าการทำงานของเครื่องพิมพ์)
  3. กำหนดจำนวนชุดที่จะพิมพ์ในช่อง Number of copies (จำนวนสำเนา) # กำหนดขอบเขตหน้าที่จะพิมพ์ โดยเลือก

• All Sheet พิมพ์ทุกแผ่นงาน

• Select Sheet พิมพ์แผ่นงานที่เลือก

• Select Cell พิมพ์เซลล์ข้อมูลที่เลือก

• All Page พิมพ์ทุกหน้า

• Page พิมพ์หน้าที่กำหนด

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเริ่มพิมพ์งาน

พิมพ์เฉพาะบางส่วน

แก้ไข

ถ้าเราต้องการพิมพ์งานเฉพาะข้อมูลบางส่วน ให้เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการพิมพ์ และเลือก File>Print... (แฟ้ม>พิมพ์) จากนั้นคลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Selection cells เพื่อสั่งให้ Calc พิมพ์เฉพาะกลุ่มเซลล์ที่เลือกและคลิกเมาส์ปุ่ม

สำหรับตัวเลือกอื่นๆ ในหน้าต่างย่อยสำหรับสั่งพิมพ์งาน มีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ

แก้ไข