โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญ

Calc มีฟังก์ชั่นการคำนวณมากมาย แต่คงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบทุกตัว จึงขออธิบายเฉพาะฟังก์ชั่นที่มีความสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในงานทั่วไป (หากเราต้องการรายละเอียดการใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมขอแนะนำให้ศึกษาได้จาก Help)

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ แก้ไข

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น Average MAX และ MIN หายอดขายเฉลี่ยในไตรมาส 1 ยอดขายสูงสุด และยอดขายต่ำสุด โดยนำยอดขายรวมในแต่ละเดือนมาใช้ในการคำนวณ

ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์ แก้ไข

IF ทดสอบเงื่อนไขที่กำหนดและเลือกคำตอบที่ถูกต้อง รูปแบบการใช้งาน


ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น IF ตัดเกรดนักเรียนวิชาเลขโดยดูจากคะแนนที่ได้ คำสั่ง IF ที่ใช้ซ้อนกัน เพราะมีการกำหนดหลายเงื่อนไขซ้อนกัน ดังนี้

ฟังก์ชั่นทางสถิติ แก้ไข

จากตัวอย่างที่ผ่านมา เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น COUNTA หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่สอบ และใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF โดยมีเงื่อนไขว่า ให้หานักเรียนที่เรียนอ่อน คะแนนไม่ถึง 70 คะแนน เพื่อเรียกพบตัว NOTE

สำหรับการนับจำนวนนักเรียนในตัวอย่าง ถ้าเราใช้ฟังก์ชั่น COUNT แทนฟังก์ชั่น COUNTA จะทำให้การนับผิดพลาด เพราะฟังก์ชั่นนี้จะนับเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ซึ่งจากลักษณะการใช้ฟังก์ชั่น COUNTA ในตัวอย่าง =COUNTA(B3:B7) เป็นการสั่งให้ Calc นับจำนวนเซลล์ที่บันทึกข้อมูลรายชื่อนักเรียนซึ่งข้อมูลนี้ไม่ใช่ตัวเลข ดังนั้นถ้าเราใช้ฟังก์ชั่น =COUNT(B7:B7) แทนจะได้ผลลัพธ์เป็น 0 ซึ่งผิด

ฟังก์ชั่นทางการเงิน แก้ไข

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น PMT คำนวณหาจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนชำระรถยนต์มูลค่า 280,000 บาทในแต่ละเดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

สารบัญ แก้ไข