โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อความลงในสไลด์

ถ้าเราใช้รูปแบบสไลด์อัตโนมัติในการสร้างสไลด์ จะเห็นว่าที่สไลด์นั้นจะปรากฏกรอบเค้าโครง สำหรับให้เราพิมพ์ข้อความเข้าไปในสไลด์ได้ ซึ่งการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เลื่อน ไปในกรอบข้อความ ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็น Iแล้วคลิกเมาส์ในกรอบข้อความ
  2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏในสไลด์
  3. คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ
  4. พิมพ์ข้อความลงไป กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อลบสัญลักษณ์หน้าข้อความย่อย
  6. กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ และคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเพิ่มจุดหน้าข้อความที่เป็นข้อความย่อย
  7. พิมพ์ข้อความในรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ตามที่ต้องการ

สารบัญ

แก้ไข