โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อความลงในสไลด์

ถ้าเราใช้รูปแบบสไลด์อัตโนมัติในการสร้างสไลด์ จะเห็นว่าที่สไลด์นั้นจะปรากฏกรอบเค้าโครง สำหรับให้เราพิมพ์ข้อความเข้าไปในสไลด์ได้ ซึ่งการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เลื่อน ไปในกรอบข้อความ ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็น Iแล้วคลิกเมาส์ในกรอบข้อความ
  2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏในสไลด์
  3. คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ
  4. พิมพ์ข้อความลงไป กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อลบสัญลักษณ์หน้าข้อความย่อย
  6. กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ และคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเพิ่มจุดหน้าข้อความที่เป็นข้อความย่อย
  7. พิมพ์ข้อความในรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ตามที่ต้องการ

สารบัญแก้ไข