โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปลี่ยนพื้นหลังสไลด์ทั้งแผ่น

เป็นการตกแต่งพื้นหลังสไลด์ทั้งแผ่น โดยเลือกคำสั่ง Format>Page (รูปแบบ> หน้า) จากนั้นกำหนดรูปแบบของพื้นหลังตามที่ต้องการ ดังนี้


TIP

สำหรับการเลือกสีให้กับพื้นหลังแบบอื่นๆ ก็ทำเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาในหัวข้อ "การเปลี่ยนพื้นหลังเฉพาะชิ้นงาน"

การยกเลิกการเปลี่ยนพื้นหลังให้สไลด์

แก้ไข

ในกรณีที่เราต้องการยกเลิกคำสั่งการเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข