โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกชิ้นงาน

ก่อนออกจากโปรแกรมวาดรูป เราต้องทำการบันทึกชิ้นงานที่ได้สร้างไว้ เพื่อจะสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ภายหลังได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


สารบัญ

แก้ไข