โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง

เราสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษรหรือตามค่าของข้อมูลก็ได้

  1. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง
  2. คลิกปุ่ม (Sort) จากแถบเครื่องมือ Table
  3. คลิกเลือกการจัดเรียงตามตัวอักษร
  4. คลิกเลือกในส่วนของเกณฑ์การจัดเรียงว่าต้องการให้เรียงข้อมูลแบบใด

Ascending เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

Descending เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  1. คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อเรียงข้อมูลตามที่กำหนด

สารบัญ

แก้ไข