โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตารางและฟิลด์

เมื่อเราสร้างไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาได้แล้ว ขั้นต่อไปเราจะมาเริ่มต้นสร้างตารางขึ้นมาในฐานข้อมูล การสร้างตารางในฐานข้อมูล เราต้องสร้างตารางจากมุมมอง Table Design ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างต่างๆ ของตาราง เช่น การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของฟิลด์ในตาราง กำหนดคีย์หลัก เป็นต้น

ออกแบบตารางข้อมูล

แก้ไข

การออกแบบตารางรับค่าข้อมูลนั้นจะทำที่ Table Design โดยการเข้าสู่ Table Design ให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในส่วน Database (ฐานข้อมูล) ให้เราเลือก Table (ตาราง) แล้วคลิกเมาส์เลือก Create Table in Design View (สร้างตารางในมุมมองการออกแบบ) เพื่อเข้าสู่หน้าต่างออกแบบตาราง
  2. จะปรากฏมุมมอง Table Design ขึ้นมา

หลังจากที่เราได้เข้ามาในมุมมอง Table Design แล้ว จะปรากฏหน้าต่างที่มีส่วนประกอบต่างๆ ดังรูป


รายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างข้างต้น มีดังต่อไปนี้

• Table definition area มีคอลัมน์อยู่ 3 คอลัมน์ที่ใช้กำหนดชื่อฟิลด์ (Field Name) ชนิดข้อมูลของฟิลด์ (Field Type ชนิดข้อมูลเราจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) และคำอธิบายฟิลด์เพิ่มเติม (Description)

• Field Properties ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มเติมให้กับฟิลด์ เช่น รูปแบบในการแสดงผล

• Table Design Toolbar เป็นแถบเครื่องมือ ที่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่งที่ใช้ในการทำงานในมุมมองนี้

กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของฟิลด์

แก้ไข

ในหัวข้อนี้ จะเริ่มต้นสร้างตารางด้วยการสร้างฟิลด์แต่ละฟิลด์ในตารางขึ้นมาในมุมมอง Table Design โดยจะใส่ชื่อฟิลด์และกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของฟิลด์ คือ ชนิดข้อมูลของฟิลด์ (Field Type) และขนาดของฟิลด์ (Length) ตารางแสดงรายละเอียดชนิดข้อมูลของฟิลด์ (Field Type)


นอกจากการกำหนดชนิดข้อมูลที่เหมาะสมให้กับฟิลด์แล้ว เรายังจะต้องกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมบางอย่างให้กับฟิลด์ เช่น คุณสมบัติ Length ที่ใช้กำหนดขนาดของฟิลด์ คุณสมบัติ Decimal places ที่ใช้กำหนดจำนวนหลักของทศนิยม เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้างฟิลด์แบบพื้นฐาน

แก้ไข

การสร้างฟิลด์แบบพื้นฐานในหัวข้อนี้ จะเป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของฟิลด์ ที่เราอธิบายมาแล้วในข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข