โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน หรือสมุด

การป้อนสูตรวิธีที่ผ่านมาทำได้ยาก เพราะเราต้องจำตำแหน่งเซลล์ในแต่ละแผ่นงาน การใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์เมื่อป้อนสูตรจะสะดวกกว่า ใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน

  1. เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนสูตร และพิมพ์ =
  2. คลิกเมาส์แท็บชีตงานที่ต้องการอ้างอิงในสูตร
  3. เลือกเซลล์ที่ต้องการอ้างอิงในสูตร
  4. กด เซลล์ที่เลือกจะถูกนำมาใช้ในสูตรคำนวณ

ใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์ข้ามสมุดงาน

เราสามารถใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์ที่อยู่ต่างสมุดงานได้เช่นกัน โดยเริ่มแรกเราต้องเปิดสมุดงานที่ต้องการอ้างอิงพร้อมกับสมุดงานที่เรากำลังทำงานอยู่ ซึ่งหลังจากพิมพ์ “=” ในเซลล์ที่ต้องการป้อนสูตร ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ต่างสมุดงานที่เราต้องการอ้างอิงได้เลย และกด NOTE

รายละเอียดการเปิดหลายสมุดงานพร้อมกันได้กล่าวไว้ในบทที่ 14 หัวข้อ “เปิดดูหลายสมุดงานบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน”

สารบัญ

แก้ไข