โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนสูตรและฟังก์ชั่นผิด

ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณหรือฟังก์ชั่นผิด Calc จะพยายามเสนอแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดให้โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าเราพิมพ์สูตร “=C4+/C5” เมื่อเรากด โปรแกรม Calc จะขึ้นคำว่า ERR:510 ซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน หากเราจะดูคำอธิบายของเซลล์นั้น ให้เราดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ผิดพลาดนั้นอีกครั้ง โปรแกรม Calc จะอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแถบสถานะที่อยู่ทางด้านล่าง โดยในที่นี้บอกข้อผิดพลาดว่า : ตัวแปรขาดหายไป

สารบัญ

แก้ไข