โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นที่มีหัวลูกศร

การวาดเส้นที่มีหัวลูกศรจะใช้เครื่องมือปุ่ม จากนั้นกำหนดลักษณะของเส้น ขนาดของเส้น และสีของเส้นเหมือนกับการวาดเส้นตรงในปกติ แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นคือ มีการกำหนดลักษณะของหัวลูกศรในแบบต่างๆ ได้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การกำหนดลูกศรให้เหมือนกันทั้งสองด้าน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีที่ 2 การกำหนดลูกศรต่างลักษณะกันในสองด้าน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข