โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างแผนภูมิด้วย Chart

เราสามารถสร้างแผนภูมิให้อยู่ในแผ่นงานเดียวกับข้อมูล หรือแยกรูปแผนภูมิให้อยู่ในแผ่นงานใหม่ก็ได้ เมื่อสร้างแผนภูมิแล้วหากข้อมูลในตารางที่ใช้วาดแผนภูมิเปลี่ยน รูปแผนภูมิก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ วิธีสร้างแผนภูมิอย่างรวดเร็วคือ การใช้ปุ่ม ที่อยู่ในแถบเครื่องมือหลัก จากนั้นลากเมาส์กำหนดขนาดของแผนภูมิที่ต้องการ และจะปรากฏหน้าต่าง Chart Wizard ให้คลิกเมาส์ปุ่ม ก็จะได้รูปแบบแผนภูมิตามค่าที่กำหนดไว้

  1. เลือกกลุ่มเซลล์ที่มีข้อมูลสำหรับนำมาสร้างแผนภูมิ
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อสร้างแผนภูมิที่ต้องการ
  3. จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบแผนภูมิอัตโนมัติ ให้เรากำหนดค่าต่างๆ เพื่อสร้างแผนภูมิ
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อสร้างแผนภูมิอัตโนมัติ
  5. แสดงรูปแผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลที่กำหนด

เราสามารถปรับเปลี่ยนชื่อแผนภูมิ, ชื่อแกน X, ชื่อแกน Y, และกำหนดการปรับเปลี่ยนของรูปแผนภูมิในแต่ละส่วนได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปส่วนของแผนภูมิที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างแสดงตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนแต่ละชนิด แต่ในที่นี้เราจะทำการเปลี่ยนชื่อแผนภูมิที่เราต้องการได้อย่างง่ายๆ ดังนี้


หากเราจะทำการเปลี่ยนสีของแผนภูมิ ให้มีความสวยงามน่าใช้งานมากขึ้น เราสามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าไปกำหนดสีของแผนภูมิของเราได้ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ดับเบิ้ลคลิกในพื้นที่แผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยนสี
  2. ปรากฏหน้าต่าง Data Series เลือกแท็บ Area (พื้นที่) จากนั้นคลิกเมาส์เลือกสีที่เราต้องการ
  3. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อยอมรับการเลือกสีที่เราต้องการ
  4. แสดงสีของพื้นที่แผนภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กำหนด

สารบัญ

แก้ไข