โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กรองข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดเลือกข้อมูล

เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลในตารางเพื่อนำมาวิเคราะห์ เช่น ต้องการทราบอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 37.67 เราสามารถใช้ AutoFilter เพื่อช่วยค้นหาข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ดังนี้

  1. เลือกกลุ่มข้อมูลพร้อมชื่อฟิลด์ที่ต้องการนำมาคัดเลือก
  2. เลือก Data>Filter>AutoFilter (ข้อมูล>ตัวกรอง>ตัวกรองอัตโนมัติ) จะปรากฏปุ่ม ขึ้นที่ทางขวาของฟิลด์ สำหรับใช้กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกข้อมูล
  3. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ของฟิลด์ที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคัดเลือก สังเกตว่าเลขแถวของข้อมูลที่ได้จากการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนดกับปุ่ม ของ Field ที่ใช้กำหนดเงื่อนไขจะกลายเป็นสีน้ำเงิน หมายความว่าได้มีการใช้กรองข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการคัดเลือกข้อมูล
  4. คลิกเมาส์กำหนดหรือเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ หลังจากนั้นข้อมูลในตารางจะแสดงเฉพาะเรคอร์ดที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (ถ้าไม่มีข้อมูลปรากฏหลังจากที่กำหนดเงื่อนไข แสดงว่าไม่มีเรคอร์ดใดสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้) เมื่อต้องการกลับไปแสดงข้อมูลตามปกติ ให้เราเลือก Data>Filter> AutoFilter (ข้อมูล>ตัวกรอง>ตัวกรองอัตโนมัติ) อีกครั้ง เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก

กำหนดหลายเงื่อนไขพร้อมกัน

แก้ไข

ถ้าเราต้องการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการคัดเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เช่น ถ้าต้องการทราบว่ามีรายการใดบ้างที่มียอดเบิกวัสดุจำนวน 10 ชิ้นในเดือนธันวาคมและมีการเบิกในเดือนตุลาคมจำนวน 5 ชิ้น เราต้องกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

NOTE

ถ้าเราต้องการยกเลิกเฉพาะบางเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ให้คลิกเมาส์เลือก “ทั้งหมด” (All) ในฟิลด์ที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เพื่อยกเลิกเฉพาะเงื่อนไขนั้นได้

Math เขียนสูตรคำนวณ

แก้ไข

การใช้งาน OpenOffice.org Math

แก้ไข

เอกสารในเชิงวิชาการ มักมีการพิมพ์ตัวเลขที่มีลักษณะพิเศษ หรือสมการคณิตศาสตร์ต่างๆ แทรกอยู่ด้วย เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารโครงงานต่างๆ เป็นต้น การแทรกตัวเลขในลักษณะเหล่านี้ หรือสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ OpenOffice.org สามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยจะมีโปรแกรม Math เพื่อแทรกตัวเลขแบบพิเศษต่างๆ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ลงในเอกสารได้ตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข