โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเสนองานด้วยภาพ

ภาพที่นิยมมาใช้ตกแต่งอยู่ในสไลด์นั้นมี 2 รูปแบบ ดังนี้

ภาพกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพที่เกิดจากการวาดเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรงเรขาคณิต และตัวอักษร โดยภาพชนิดนี้จะถูกจัดเก็บในลักษณะการประมวลผลเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ได้แก่ ไฟล์ฟอร์แมต .wmf (Microsoft Windows Metafile)

ภาพกราฟิกแบบ Raster คือภาพที่สแกนมาจากเครื่องสแกน และภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลโดยภาพจะประกอบไปด้วยจุดเล็กๆ ได้แก่ ไฟล์ฟอร์แมต

• .bmp (Bitmap)

• .cgm (Computer Graphic Metafile)

• .gif (Graphics Interchange Format)

• .png (Portable Network Graphics)

สารบัญ

แก้ไข