โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/คัดลอก/การย้ายแผ่นงานข้ามสมุดงาน

เมื่อเราต้องการคัดลอก หรือย้ายแผ่นงานทั้งแผ่นที่อยู่ในสมุดงานหนึ่งไปเก็บไว้ในอีกสมุดงานหนึ่ง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในงานอื่นให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เปิดสมุดงานที่มีแผ่นงานที่ต้องการคัดลอก/ย้าย
  2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาแท็บชีตงานที่ต้องการคัดลอก/เคลื่อนย้าย แล้วเลือก Move/Copy (ย้าย/คัดลอก)
  3. เลือกชื่อสมุดงานปลายทาง (ชื่อไฟล์) ที่ต้องการคัดลอก/ย้ายแผ่นงานไปเก็บในช่อง To document (ไปยังเอกสาร)
  4. คลิกเมาส์เลือกว่าจะแทรกแผ่นงานที่คัดลอก/ย้ายมาก่อนแผ่นงานใด ในช่อง Insert before (แทรกก่อน)
  5. เลือก Copy (คัดลอก) ถ้าต้องการคัดลอกแผ่นงาน มิฉะนั้นจะเป็นการย้ายแผ่นงานข้ามไฟล์
  6. คลิกเมาส์ปุ่ม ว่าแผ่นงานที่เราเลือกไว้จะถูกคัดลอก หรือย้ายไปไว้ในสมุดงานที่กำหนด

NOTE

เราจะไม่พบชื่อสมุดงานที่ต้องการในกรอบ To document (ไปยังเอกสาร) ถ้าเราไม่เปิดสมุดงานนั้นไว้บนหน้าจอ

สารบัญ

แก้ไข