โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดรูปอิสระ Freeform

หากภาพรูปทรงที่โปรแกรมมีมาให้ยังไม่ตรงใจ เราสามารถใช้เครื่องมือ วาดรูปทรงอิสระโดยลากเส้นไปตามการลากเมาส์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

สารบัญ แก้ไข