โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบข้อมูลในเซลล์

เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลผิดหรือไม่ต้องการใช้ข้อมูลในบางเซลล์อีกต่อไป มีการลบข้อมูลอยู่ 2 วิธีที่สามารถทำได้ คือ การลบเฉพาะข้อมูลในเซลล์ หรือการนำข้อมูลในเซลล์ติดกันมาแทนที่

ลบเฉพาะข้อมูลในเซลล์

แก้ไข

ลบข้อมูลในเซลล์และเลื่อนข้อมูลในเซลล์ข้างๆมาแทนที่

แก้ไข

ลบข้อมูลทั้งแถวและให้เซลล์ที่อยู่ติดกันเลื่อนมาแทนที่

ลบข้อมูลทั้งคอลัมน์และให้เซลล์ที่อยู่ติดกันเลื่อนมาแทนที่

NOTE

ในการลบคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หากในคอลัมน์นั้นได้มีแถวใดแถวหนึ่งที่เราได้ทำการผสานเซลล์เอาไว้ จะทำให้ไม่สามารถลบคอลัมน์นั้นได้ หากเราจะลบคอลัมน์นั้นจริงๆ จะต้องยกเลิกการผสานเซลล์ออกก่อน จึงจะสามารถทำการลบคอลัมน์นั้นได้ ลบข้อมูลบางส่วนและให้เซลล์ที่อยู่ติดกันเลื่อนมาแทนที่

 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการลบ
 2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฏเมนู ให้เลือก Delete (ลบ)
 3. คลิกเมาส์เลือกแนวการลบ Shift cells up (เลื่อนเซลล์ขึ้น) ถ้าต้องการให้เซลล์แถวล่างขยับมาแทนที่
 4. คลิกเมาส์ปุ่ม ข้อมูลในเซลล์ที่เลือกจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลในเซลล์อื่น

NOTE

ในขั้นตอนที่ 3 ถ้าเราเลือก

Delete entire row(s) จะเป็นการลบข้อมูลทั้งแถวของเซลล์ที่เราเลือกอยู่ โดยข้อมูล ในเซลล์แถวล่างทั้งแถวจะขยับมาแทนที่

Delete entire column(s) จะเป็นการลบข้อมูลทั้งคอลัมน์ของเซลล์ที่เราเลือกอยู่ โดย ข้อมูลในเซลล์คอลัมน์ขวาจะขยับมาแทนที่

สารบัญ

แก้ไข
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/Calc ทำอะไรได้บ้าง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กรองข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดเลือกข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กราฟกับการนำเสนองาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกรอกข้อความโดยอัตโนมัติด้วย AutoText
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกรอกข้อมูลและการเลื่อนเคอร์เซอร์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนด Margin ให้หน้ากระดาษ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนดตำแหน่งแท็บหยุด
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขฟังก์ชั่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขและปรับเปลี่ยนชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขสูตรคำนวณ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การขีดเส้นตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเข้าสู่โปรแกรม OpenOffice.org Writer
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเขียนฟังก์ชั่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเขียนสมการคณิตศาสตร์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาข้อมูลในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาสิ่งต่างๆ ในเอกสารด้วย Navigation
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคัดลอกข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคัดลอกข้อมูลในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคัดลอกวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคำนวณค่าในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดกลุ่มและการจัดเรียงวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดการกับวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดการรูปภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้ายหรือชิดขวาในเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดตำแหน่งวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดทำสารบัญ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดแนวการวางของข้อความในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดเรียงข้อความในมุมมอง Outline
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดเรียงวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ AutoFormat ตกแต่งตารางโดยอัตโนมัติ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ Autosum
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ Bookmark และการอ้างอิงโยง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกสิ่งที่ทำผิดพลาด
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo และ Redo
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้งาน OpenOffice.org แทน Microsoft Office
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้แผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ฟังก์ชั่นนำร่องอัตโนมัติสร้างฟังก์ชั่นที่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ภาพประกอบข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้มุมมองต่างๆ ใน Writer
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้สไตล์ย่อหน้า
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้สูตรกับข้อมูลที่อยู่ต่างแผ่นงานและสมุดงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การดัดแปลงวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งกราฟ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งตารางข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งตารางด้วย AutoFormat
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งสีภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตรึงแถวหรือคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตั้งเวลาในการบรรยายสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การติดตั้ง OpenOffice.org
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การทำดัชนี
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกข้อความ และการลบข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกข้อมูลบางเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกภาพลงในสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกภาพลงบนเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกสไลด์ด้วยการคัดลอกสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลอื่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำสูตรไปใช้ในงานเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเสนองาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเสนองานด้วยภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การบันทึกเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การบันทึกเอกสารเป็น PDF
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแบ่งเนื้อหาเอกสารโดยการขึ้นหน้าใหม่
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับขนาดของตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับขนาดวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับข้อมูลให้ชิดด้านบน กึ่งกลาง หรือด้านล่างช่องตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ของแผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งโหมดกราฟิก
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับเปลี่ยนลำดับสไลด์/หัวข้อ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปิดเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนขนาดฟอนต์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนชนิดและรูปแบบแผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนพื้นหลังเฉพาะพื้นที่วัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปิดเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การผสานช่องเซลล์และการแยกช่องเซลล์ในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์ข้อความเบื้องต้น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์งาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์ซองจดหมาย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์เอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มแถวและคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอในสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มและลบแถว
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย่อ/ขยายมุมมอง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายข้อมูลในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายตำแหน่งกล่องข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายและคัดลอกสูตรคำนวณ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การรวมกลุ่มและแยกวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเรียงข้อมูลในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบข้อมูลในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบแถวหรือลบคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบสไลด์/หัวข้อ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกข้อความและการทำงานกับกล่องข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกตัวอักษรหรือข้อความบางส่วน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกฟอนต์ที่ใช้
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลื่อนดูเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดรูปร่างอัตโนมัติ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดรูปอิสระ Freeform
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดสี่เหลี่ยมหรือวงกลม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นเชื่อม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นที่มีหัวลูกศร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นลูกศร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นและลูกศร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างกราฟ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างงานพรีเซนเตชั่นชิ้นใหม่
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างจดหมาย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตัวเชื่อมต่อ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตารางข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตารางและฟิลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างบันทึกย่อ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างสรุปภาพนิ่ง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างเอกสารใหม่
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแสดงงานพรีเซนเตชั่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อความลงในสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อมูลในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่เชิงอรรถ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ลำดับเลขหน้า
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การหมุนวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การออกจากโปรแกรม OpenOffice.org Writer
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การอ้างอิงเซลล์ในสูตรคำนวณโดยใช้ชื่อหัวคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดการใช้งาน OpenOffice.org สำหรับภาษาไทย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดข้อความที่แสดงเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดข้อความเป็นตัวหนา-ตัวเอนและขีดเส้น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดข้อมูลให้แสดงเป็นตัวหนา ตัวเอน และขีดเส้นใต้
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดคุณสมบัติวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดชื่อกลุ่มเซลล์และนำมาใช้ในสูตร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดชื่อเรื่องของสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลข
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขอย่างเจาะจง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงวันที่และเวลา
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่แสดงในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้กับข้อความในสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบหน้ากระดาษก่อนเริ่มทำงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดให้ OpenOffice.org เซฟไฟล์งานอัตโนมัติ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิที่สร้าง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แก้ไขคำที่พิมพ์ผิดโดยอัตโนมัติด้วย AutoCorrect
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ขอความช่วยเหลือใน OpenOffice.org
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ขอดูผลลัพธ์การคำนวณบนหน้าจอด้วย Auto Calculate
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนสูตรและฟังก์ชั่นผิด
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใจการใช้สูตรคำนวณ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใจรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใช้งานโปรแกรม Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าสู่โปรแกรม Draw
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/คัดลอก/การย้ายแผ่นงานข้ามสมุดงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/คัดลอกสูตรอย่างรวดเร็วด้วย AutoFill
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/คู่มือติดตั้ง OpenOffice.org 2.0
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดรูปทรงสามมิติ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดเส้น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เคลื่อนย้าย เปลี่ยนขนาด และลบรูปแผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เคลื่อนย้ายสไลด์ไปในตำแหน่งที่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/งานพรีเซนเตชั่นกับการพิมพ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จบการใช้ AutoFilter
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางชิดซ้ายหรือชิดขวา
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดตำแหน่งข้อมูลในแต่ละเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดวางข้อความให้ล้อมภาพในเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดวางข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางแถวเพื่อใช้เป็นหัวเรื่อง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ชนิดของความสัมพันธ์ (Relationships)
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ชนิดของคีย์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ช่องตารางหรือเซลล์ใน Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใช้เมาส์อ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน หรือสมุด
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใช้เส้นไกด์ช่วยในการวาดภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ดูข้อมูลในแผ่นงานแบบเต็มจอ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตกแต่งข้อความด้วยสี
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตกแต่งข้อความโดยการใช้สี
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตกแต่งข้อมูลโดยการใช้สี
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตรวจสอบการสะกดคำด้วย Spellcheck
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตรวจสอบงานก่อนพิมพ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Page Preview
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องใช้บ่อย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตั้งชื่อแผ่นงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แถบเครื่องมือวาดรูป
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ทำไมต้องใช้สูตร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิเพิ่มเติม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกแผ่นงานเพิ่ม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกไฟล์ภาพกราฟิก
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกสไลด์แผ่นใหม่
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกอักษรศิลป์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/นับจำนวนคำและตัวอักษรในเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนวทางเตรียมการนำเสนองานพรีเซนเตชั่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำโปรแกรม Base
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำส่วนประกอบของฟังก์ชั่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกงานพรีเซนเตชั่นที่สร้าง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกชิ้นงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกไฟล์ข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แบ่งข้อความในเอกสารเป็นหลายคอลัมน์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แบ่งหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลที่มีปริมาณมาก
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใบปะหน้าแฟกซ์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับความกว้างคอลัมน์และความสูงของแถว
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับแต่งการจัดวางข้อความในย่อ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับแต่งภาพที่แสดงโดยใช้แถบเครื่องมือรูปภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเพิ่มเติม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับพื้นหลังของภาพให้โปร่งใส
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ป้อนสูตรคำนวณ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปลี่ยนแถบเมนูจากอังกฤษเป็นไทย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปลี่ยนพื้นหลังสไลด์ทั้งแผ่น
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปิดดูหลายสมุดงานบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปิดโปรแกรม Math
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/โปรแกรม Impress
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/โปรแกรม Writer ทำอะไรได้บ้าง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ผลิตภัณฑ์ในชุด OpenOffice.org
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/มุมมองในโปรแกรม Impress
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เมนูคำสั่ง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ยกเลิกเส้นประที่ Calc ขีดระหว่างเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายแผ่นงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายเอกสารที่แสดงบนจอภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย้ายตำแหน่งแผ่นงาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักกับฐานข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักกับศัพท์ที่ใช้กันหน่อย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักเครื่องมือ Selection
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักตัวชี้เมาส์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เริ่มต้นสร้างตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียกข้อมูลที่บันทึกกลับมาใช้งาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียกข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียงลำดับข้อมูล
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรื่องของแถบเครื่องมือใน Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ลบแผ่นงานที่ไม่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เลือกใช้แผ่นงานที่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เลือกสูตร/สัญลักษณ์ที่ต้องการ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วางแนวข้อมูลในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วาดรูปลงในเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วิธีการเลือกวัตถุ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างแผนภูมิด้วย Chart
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างรูปด้วยตัวเราเอง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างเอกสารประกอบการบรรยาย
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ส่วนประกอบของโปรแกรม Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ส่วนประกอบของแผนภูมิ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ส่วนประกอบของหน้าต่างเอกสาร
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เส้นบอกแนว
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงข้อมูลให้ครบในเซลล์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการจัดข้อความในย่อหน้า
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงหรือซ่อนหัวข้อในสไลด์
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงเอกสารเต็มจอภาพ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใส่ตัวเลขแสดงลำดับหัวข้อหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(Bullet)
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใส่สีสันลงในตาราง
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/หมุนกล่องข้อความ
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม Calc
 • โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม Impress