โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นลูกศร

ในการวาดเส้นลูกศรในโปรแกรม Impress เราจะใช้ จากแถบเครื่องมือการวาดเส้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ แก้ไข