โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การออกแบบระบบฐานข้อมูล

การออกแบบระบบฐานข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล ในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบ ตั้งแต่การกำหนดเอนทิตี้ของระบบจนได้ตารางฐานข้อมูลที่เหมาะสม

ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล

แก้ไข
  1. กำหนดเอนทิตี้ทุกตัวในระบบฐานข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในระบบฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ประกอบด้วยเอนทิตี้ ใบรายการสั่งซื้อ ลูกค้า และสินค้า
  2. กำหนดคีย์หลัก และแอตทริบิวต์ต่างๆ ของเอนทิตี้ ตัวอย่างเช่น คีย์หลักของเอนทิตี้ลูกค้า คือ รหัสลูกค้า ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์ที่เรากำหนดให้เป็นคีย์หลักอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
  3. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ต่างๆ เหล่านั้น เช่น เอนทิตี้ลูกค้า และใบรายการสั่งซื้อ จะมีความสัมพันธ์กันแบบ One-to-Many และความสัมพันธ์ระหว่างใบรายการสั่งซื้อ และสินค้าเป็น Many-to-Many
  4. ทำการเปลี่ยนเอนทิตี้ที่ได้ไปอยู่ในรูปตาราง โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

สารบัญ

แก้ไข