วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

แพทยศาสตร์ (Medicine) แก้ไข

อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศัลยศาสตร์ (Surgery) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สูตินรีเวชศาสตร์ (Obsterics & Gynecology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิสัญญีวิทยา (Anestheology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จักษุวิทยา (Opthalmology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา (Otonasolaryngology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีวิทยา (Medical Radiology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine & Rehabilitation Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาธิวิทยา (Pathology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว (General Practice & Family Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชกรรมป้องกัน (Preventive Medicine) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) แก้ไข

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปริทันตวิทยา (Periodontics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)


จิตวิทยา (Psychology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Science) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

เทคนิคการแพทย์ (Medical Technical Science) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีเทคนิค (Medical Technical Radiology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายอุปกรณ์ (Prosthetics & Orthotics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) แก้ไข

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ชีวเคมี (Biochemistry) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สรีรวิทยา (Physiology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จุลชีววิทยา (Microbiology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปาราสิตวิทยา (Parasitology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พันธุวิศวกรรม (Bio-Engineer) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ชีวฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ชีวภาพ (Biophysics) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่: