วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

แพทยศาสตร์ (Medicine)แก้ไข

อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศัลยศาสตร์ (Surgery)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สูตินรีเวชศาสตร์ (Obsterics & Gynecology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิสัญญีวิทยา (Anestheology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จักษุวิทยา (Opthalmology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา (Otonasolaryngology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีวิทยา (Medical Radiology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine & Rehabilitation Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาธิวิทยา (Pathology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว (General Practice & Family Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชกรรมป้องกัน (Preventive Medicine)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)แก้ไข

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปริทันตวิทยา (Periodontics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)


จิตวิทยา (Psychology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Science)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

เทคนิคการแพทย์ (Medical Technical Science)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีเทคนิค (Medical Technical Radiology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายอุปกรณ์ (Prosthetics & Orthotics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)แก้ไข

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ชีวเคมี (Biochemistry)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สรีรวิทยา (Physiology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จุลชีววิทยา (Microbiology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปาราสิตวิทยา (Parasitology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พันธุวิศวกรรม (Bio-Engineer)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ชีวฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ชีวภาพ (Biophysics)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่: