คู่มือการศึกษาพยาบาล

คู่มือการศึกษาพยาบาล (Nursing Study Guide) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงเพื่อเป็นคู่มือการศึกษาสำหรับพยาบาล เนื้อหามีวัตถุประสงค์สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เป็นพยาบาลจดทะเบียน (Registered Nurses หรือ RN) และการลงทะเบียนเรียนพยาบาล (ใบอนุญาตประกอบการพยาบาล) โดยคัดกรองเนื้อหาสำหรับการทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับนักเรียนที่จะทำความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่านนี้

คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการศึกษา มิได้เป็นเนื้อหาที่รวมทุกอย่าง บทเรียนต่างๆ ล้วนได้รับการจัดกลุ่มตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน

บทเรียน

แก้ไข