สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

ตำราสำหรับผู้พูดภาษาไทย

English Wikibook for Thai speakers
ออสเตรเลีย
สหรัฐ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
แคนาดา นิวซีแลนด์

อารัมภบท แก้ไข

คำศัพท์ (Vocabulary) แก้ไข

ไวยากรณ์ (Grammar) แก้ไข

ภาคผนวก (Appendices) แก้ไข