สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

ตำราสำหรับผู้พูดภาษาไทย

English Wikibook for Thai speakers
ออสเตรเลีย
สหรัฐ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
แคนาดา นิวซีแลนด์

อารัมภบทแก้ไข

คำศัพท์ (Vocabulary)แก้ไข

ไวยากรณ์ (Grammar)แก้ไข

ภาคผนวก (Appendices)แก้ไข