Tense ~ กาล เป็นการศึกษารูปแบบของคำกริยา ที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้น ณ เวลาใด เช่น เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือว่ายังไม่ทันเกิดขึ้น และจบลงเมื่อไร กาลในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปัจจุบันกาล อดีตกาล และอนาคตกาล แต่ละกาลที่กล่าวมายังแบ่งได้อีกอย่างละ 4 กาลย่อยด้วยกัน ทั้งหมด 12 กาลย่อย และมีโครงสร้างดังตารางข้างล่างนี้

กาล กาลย่อย โครงสร้าง ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3
Present Tense
~ ปัจจุบันกาล
Present Simple Tense S + V1(s) I go. We go. He goes.
Present Continuous Tense S + is/am/are + Ving I am going. We are going. He is going.
Present Perfect Tense S + have/has + V3 I have gone. We have gone. He has gone.
Present Perfect Continuous Tense S + have/has + been + Ving I have been gone. We have been going. He has been going.
Past Tense
~ อดีตกาล
Past Simple Tense S + V2 I went. We went. He went.
Past Continuous Tense S + was/were + Ving I was going. We were going. He was going.
Past Perfect Tense S + had + V3 I had gone. We had gone. He had gone.
Past Perfect Continuous Tense S + had + been + V3 I had been going. We had been going. He had been going.
Future Tense
~ อนาคตกาล
Future Simple Tense S + will/shall + V1 I shall go. We shall go. He will go.
Future Continuous Tense S + will/shall + be + Ving I shall be going. We shall be going. He will be going.
Future Perfect Tense S + will/shall + have + V3 I shall have gone. We shall have gone. He will have gone.
Future Perfect Continuous Tense S + will/shall + have + been + Ving I shall have been going. We shall have been going. He will have been going.
หมายเหตุ: S ในที่นี้หมายถึง Subject ~ ประธาน, V1 หมายถึง กริยาช่องที่ 1, V1(s) หมายถึง กริยาช่องที่ 1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ยกเว้น I, you ให้เติม s,
V2 หมายถึง กริยาช่องที่ 2, V3 หมายถึง กริยาช่องที่ 3, Ving หมายถึง กริยาเติม ing