กิมป์/การระบายสีด้วย Painting Tool

Painting Tool เป็นกลุ่มเครืองมือที่ใช้สำหรับวาดเส้น และระบายสีมีอยู่ 3 ชนิด คือ Pencil Tool , Paint Brush Toolและ Airbrush Tool ซึ่งจะให้ลักษณะของเส้นที่แตกต่างกัน

การระบายสีด้วยพู่กัน และดินสอ แก้ไข

พู่กัน (Paint Brush Tool)และ ดินสอ (Pencil Tool) เป็นเครื่องมือระบายสี และวาดใส่ลวดลายต่างๆ ลงในภาพ ซึ่งจะมีรูปแบบ และคุณสมบัติการใช้งานให้เลือกคล้ายคลึงกันมาก จะแตกต่างกันเฉพาะลักษณะของเส้นที่ได้ โดยเส้นที่ได้จาก การวาดด้วยดินสอจะเป็นเส้นที่มีความแข็ง และเส้นที่ได้จากการวาดด้วยพู่กันจะมีลักษณะที่นุ่มนวลกว่า สามารถใช้งานพู่กัน หรือดินสอได้ ดังนี้


  1. คลิกเลือก Paint Brush Tool หรือ Pencil Tool
  2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือเพิ่มเติม

o Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของสีที่ระบายลงไป


o Mode กำหนดโหมดในการผสมสีระหว่างสีที่ระบายลงไปกับสีของภาพเดิม


o Brush กำหนดลักษณะของหัวแปรง


o Scale กำหนดขนาดของหัวแปรง


o Brush Dynamics ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น แรงกด (Pressure) ความไว(Velocity) หรือตั้งแบบสุ่ม (Random) เหมาะกับการใช้กับเครื่อง Tablet


o Fade out กำหนดลักษณะเส้นให้ค่อยๆ จางหายไป สามารถกำหนดระยะ Length เป็นความยาวของเส้นที่ค่อยๆ จางหายไป


o Apply Jitter กำหนดความถี่/ห่างของหัวแปรงเมื่อลากเส้นต่อเนื่อง


o Incremental กำหนดลักษณะเส้นโดยใช้สีพื้นแบบสีเดียว หรือตามลักษณะหัวแปรงที่กำหนด


o Use color from gradient กำหนดสีเส้นเป็นแบบการไล่เฉดสี (Gradient)


คลิกระบายสีบนภาพ


การระบายสีด้วย Airbrush Tool แก้ไข

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบายสีที่จะให้ลักษณะเหมือนกับการพ่นสี จะมีการกระจายตัวของเม็ดสีมากกว่าดินสอ และพู่กัน สามารถใช้งาน Airbrush Tool ได้ ดังนี้


  1. คลิกเลือก Airbrush Tool
  2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือเพิ่มเติม

o Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของสีที่พ่นลงไป


o Mode กำหนดโหมดในการผสมสีระหว่างสีที่พ่นลงไปกับสีของภาพเดิม


o Brush กำหนดลักษณะของหัวแปรง


o Scale กำหนดขนาดของหัวแปรง


o Brush Dynamics ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น แรงกด (Pressure) ความไว(Velocity) หรือตั้งแบบสุ่ม (Random) เหมาะกับการใช้กับเครื่อง Tablet


o Fade out กำหนดลักษณะเส้นให้ค่อยๆ จางหายไป สามารถกำหนดระยะ Length เป็นความยาวของเส้นที่ค่อยๆ จางหายไป


o Apply Jitter กำหนดความถี่/ห่างของหัวแปรงเมื่อลากเส้นต่อเนื่อง


o Use color from gradient กำหนดสีเส้นเป็นแบบการไล่เฉดสี (Gradient)


o Rate กำหนดความหนาแน่นของสีที่พ่นออกมา


o Pressure กำหนดความเข้มของสีที่พ่นออกมายิ่งค่าน้อยสีจะดูบางมาก


  1. คลิกระบายสีบนภาพ

สารบัญ แก้ไข