ภาษาไทยสำหรับคนไทยเรียน

เนื้อหา แก้ไข

ไวยากรณ์ แก้ไข

ตัวอักษรและการออกเสียง (อักขรวิถี)
  1. ตัวอักษรและการออกเสียง: พยัญชนะสระวรรณยุกต์
  2. ตัวเลขเครื่องหมาย: ตัวเลขไทยการใช้เครื่องหมาย
คำและชนิดของคำ (วจีวิภาค)
ประโยค (วากยสัมพันธ์)

ภาคผนวก แก้ไข

ภาษาไทย
  ไวยากรณ์

  ตัวอักษรและการออกเสียง  ชนิดของคำ  การใช้คำ  ประโยค  การใช้เครื่องหมายการอ่านลักษณะของคำ

  ภาคผนวก

วรรณกรรมราชาศัพท์คำสุภาพสำนวน คำพังเพย สุภาษิตคำที่มักเขียนผิดคำที่มักอ่านผิดอ้างอิง

  บทเรียน