ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ภาษาไทยเบื้องต้น/ตัวเลขไทย

เนื้อหา: ตัวเลขไทย

ตัวเลขไทย แก้ไข

  • ๐ ศูนย์ = 0
  • ๑ หนึ่ง = 1
  • ๒ สอง = 2
  • ๓ สาม = 3
  • ๔ สี่ = 4
  • ๕ ห้า = 5
  • ๖ หก = 6
  • ๗ เจ็ด = 7
  • ๘ แปด = 8
  • ๙ เก้า = 9

สารบัญ แก้ไข