ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และการผันอักษร